Търгове

Обществена поръчка - охрана 14.04.2016г.

 • НГДЕК „Константин Кирил Философ” - покана за обществена поръчка, на основание чл.14, ал. 2 т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед на № 307 от 14.04.2016 г. на Директора на НГДЕК „Константин Кирил Философ” .
 • Документацията за обществената поръчка можете да свалите от тук

Отдаване под наем - търг 14.09.2015 г

 • Публичният търг ще се проведе Септември 14, 2015г. - 11.00 часа
 • Корпус 1 НГДЕК

Отдаване под наем - търг 14.09.2015 г

 • НГДЕК „Константин Кирил Философ”, на основание чл.16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Заповед на № 362 от 10.08.2015 г. на Директора на НГДЕК „Константин Кирил Философ”, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на НГДЕК „Константин Кирил Философ”, находящ се в гр.София, кв. Модерно предградие, ул. „Баба” № 16, представляващо търговски обект „Училищен бюфет” с площ от 89.76 кв. м. за извършване на търговска дейност.
  - Начална тръжна цена – 500,00 ( петстотин ) лева без ДДС;
  - Срок на договора за наем – 5 (пет) години;
  - Депозит за участие в търга – 50,00 (петдесет) лева, внесен в брой в касата или по банковата сметка на НГДЕК „Константин Кирил Философ”;
  - Дата и място на провеждане – Публичният търг ще се проведе на 14.09.2015 г. от 11.00 часа в сградата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”;
  - Тръжната документация може да бъде закупена срещу 50,00 (петдесет) лева от касата на НГДЕК „Константин Кирил Философ”;
  - Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на НГДЕК „Константин Кирил Философ”;
  - Огледи на имота – ще се извършат до 16.00 часа на 17.08.2015 г. след предварителна заявка на телефон: 02/833-36-69
  · Срок и място за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 10.09.2015 год. в деловодството на НГДЕК „Константин Кирил Философ”, · За справки и допълнителна информация – телефон: 02/833-36-69
 • Корпус 1 НГДЕК -
 • Начало на търга 11:00

Отдаване под наем - търг 14.09.2015 г

 • Публичният търг ще се проведе Септември 14, 2015г. - 11.00 часа
 • Корпус 1 НГДЕК
Начало на страницата