Изпити

Кандидатите за приемни изпити след 7 клас полагат:


  1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в VII клас.
  2. писмен изпит по история и цивилизация, който ще се се проведе на 5 юни 2016 г. от 10:00 ч. в База 2 на НГДЕК - ул. Св. св. Кирил и Методий N63.

Изпитът по история и цивилизация включва тест с въпроси от учебното съдържание по история и цивилизация за VІІ клас.

Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията.

Резултатите от приемния изпит по история и цивилизация се обявяват в срок до 21 юни в сградата на гимназията и на официалния сайт.

Ученици от VІІ клас, получили оценка от мн. добър 5.00 до отличен 6.00 от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Примерен конспект за приемен изпит в НГДЕК- 2016-2017

От може да изтеглите примерен конспект за писмен изпит по история и цивилизация

Рамка за писмения изпит по антична история в НГДЕК

От може да изтеглите рамка за писмен изпит по история и цивилизация

Писмен изпит по антична история - примерен вариант

От може да изтеглите примерен вариант за писмен изпит по история и цивилизация

Образуване на бала:

1. Годишните оценки по български език и литература и история и цивилизация от удостоверението за завършен VII клас.

2. Удвоената оценка по български език и литература от националното външно оценяване или удвоената оценка от националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, организирано от МОМН.

3. Удвоената оценка от изпита по история и цивилизация или удвоената оценка от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, организирана от МОМН.

Прием след 8 клас:

В началото на месец юни се провеждат приравнителни изпити (по латински език и история и цивилизация)за прием в НГДЕК след завършен 8 клас. За точните дати вижте в секция "Важни дати".

Начало на страницата