Нормативни документи

Нормативни документи на НГДЕК

Училищен правилник на Националната гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ”.

Статут за учебно-методическата дейност на СУ „Св. Климент Охридски“ и Националната гимназия за древни езици и култури.

Правилник за приложение на статута на асоциирания лицей Национална гимназия за древни езици и култури ”Константин Кирил Философ” към СУ „Св. Климент Охридски“.

Закони, наредби и правилници на Министерство на образованието и науката

Закон за народната просвета.

Закон за предучилищното и училищното образование.

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета.

Наредба № Н-5 от 08.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата.

Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

Наредба № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.

Заявления и молби на ученици

Заявление за академична справка.

Заявление за избор на профил.

Заявление за промяна на профил.

Заявление за избор на свободно избираем предмет.

Заявление за защита на дипломна работа.

Заявление за явяване на повишителни изпити.

Молба за издаване на удостоверение за БДЖ.

Молба за издаване на удостоверение за Центъра за градска мобилност.

Молба за издаване на удостоверение за Дирекция „Социално подпомагане“.

Молба за отсъствие по семейни причини.