Учебно помагало за преподаване на новогръцки език като чужд.

Номер на проекта - 229746-CP-1-2006-1-GR-LINGUA-L2

Страница на проекта: http://www.elea.gr/diadromes/gr_index.html

  • Основната ни цел е да създадем метод за подпомагане изучаването на новогръцки език от ученици и възпитаници на класически гимназии/лицеи, както и от интересуващи се в чужбина и в Гърция хора, които желаят да учат новогръцки език, имайки вече основни познания по старогръцки език. На този етап си струва да се отбележи, че текстовете, които са предмет на изучаване по старогръцки език в европейските училища, са почти едни и същи, както стана ясно от Европейския конкурс по старогръцки език, провеждан вече много години от Организацията за интернационализиране на гръцкия език.
  • След проучване, което в момента се намира в заключителна фаза, в класическите лицеи на страните партньори относно учебния материал, използван при изучаването на старогръцки език, библиографията и методиката на преподаване на граматико-синтактичните феномени и на лексиката, ще извлечем ценни изводи, които ще съставляват основата за създаването на нашия учебен материал.
  • Към съдържанието му ще подходим както диахронно (започвайки от старогръцки и преминавайки към елинистическия период и Византия), така и синхронно (с реферeнции към съвременната литература и култура), наблягайки по този начин не само върху многовековната история на гръцкия език, но и на неговото живо настояще.

Координатор на проекта: Гръцко-Британска Асоциация За Образование И Развитие

Партньори по проекта: