Приемът в Националната гимназия за древни езици и култури се регламентира с Наредба № 4 от 1.03.2002 г. за приемане на ученици в НГДЕК "Константин-Кирил Философ".

Общи условия:

 1. В НГДЕК могат да кандидатстват ученици, завършили същата година 7 клас на средните общообразователни училища със среден успех най-малко 4.00 и годишен успех по български език и литература и история и цивилизация не по-нисък от мн. добър 5.00.

 2. Кандидатите за приемните изпити след 7 клас и приравнителните изпити след 8 клас подават следните документи:

  - заявление-образец за кандидатстване съгласно приложение № 1 в срок от 09 - 18 май 2016 г. вкл. за приемни изпити и от 16 - 30 юни 2016 г. вкл. за приравнителни изпити (латински език и история и цивилизация);
  - копие на акт за раждане в сроковете по т. 1.

 3. Допълнително към документите за приемни изпити по ал. 3 се прилагат в срок от 16 до 20 юни 2016 г.:

  - копие на удостоверение за завършен VІІ клас;
  - служебна бележка за получената оценка по български език и литература от националното външно оценяване.

 4. Документите на кандидатите се приемат в канцеларията база 2 на гимназията - София, ул. Св. Св. Кирил и Методий №63.

Класиране, приемане и записване

Успешно издържалите приемните изпити за VIII клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от сбора на:

 1. годишните оценки по български език и литература и история и цивилизация от удостоверението за завършенVІІ клас;
 2. удвоената оценка по български език и литература от националното външно оценяване или удвоената оценка от националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, организирано от МОМН.
 3. удвоената оценка от изпита по история и цивилизация или удвоената оценка от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, организирана от МОМН

Класирането и списъкът на приетите ученици в VIII клас се обявяват писмено в двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63 и интернет страницата на НГДЕК в срок до 21 юни.
Приетите ученици се записват до 30 юни включително с оригинала на удостоверението за завършен VII клас.
Незаетите места се обявяват в двудневен срок след изтичане на срока за записване на приетите ученици.
Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок ученици се допълват със следващите по реда на бала.

Важни дати:

Подаване на заявление за кандидатстване и копие от акт за раждане - от 09 до 18 май 2016 г.

Писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в VII клас.

Писмен изпит по история и цивилизация - на 5 юни 2016 г. от 10:00 в База 2 на НГДЕК - ул. Св. св. Кирил и Методий N63.

Подаване на служебни бележки с резултатите от националното външно оценяване по БЕЛ - от 16 до 20 юни 2016 г. в канцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63.

Обявяване на класиране - до 22 юни 2016 г. в двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63 и интернет страницата на НГДЕК.

Ученици от VІІ клас, получили оценка от мн. добър 5.00 до отличен 6.00 от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Приравнителните изпити се провеждат за постъпване в IX клас на Националната гимназия за древни езици и култури само след обявени места в края на месец юни. Изпитите са по латински език и по история и цивилизация по установен конспект върху материал от VIII клас и се провеждат в началото на месец септември.

Изисквания:

 1. Молба и удостоверение за завършен VIII клас в годината на кандидатстване.
 2. Успехът от приравнителните изпити да е най-малко много добър /4.50/.
Начало на страницата