Absurdum est ut alios regat, qui seipsum regere nescit.

Латинска поговорка

Цели на Ученическия съвет:

Основна цел на ученическия съвет е да активизира и поддържа връзката между преподавателите и възпитаниците на НГДЕК. Както и да представя становището на учениците по въпроси, касаещи училищния живот и мероприятия, свързани с гимназията.

Друга основна задача е да дава гласност на проблеми , свързани с ученическата общност. Да спомага за изграждането на активна позиция към явления и процеси, протичащи в обществото ни. Да насърчава инициативността на възпитаниците на НГДЕК. Да съблюдава спазването на етическия кодекс на класика.

Ръководство на УС:

Председател:

Зам. Председател:

Секретар:

Касиер: